Skatt..?

Egen ägd egendom från t.ex. förråd, vind, källare och föremål från det egna hemmet som inte används och därför avyttras – får säljas skattefritt. Fribeloppet för 2019 är 69750 kr och motsvarar 1,5 prisbasbelopp.

Jag känner ingen som betalat skatt på sin egen privata begagnade bil vid en försäljning men då har heller ingen vinst gjorts. Skatteverket menar att om vinst uppstår ska skatt betalas. Som samlare av antikviteter och retro kan det hända att ett föremål man äger ökar i värde under de år föremålet stått i hemmet. Reglerna är då att skatt ska betalas på vinsten som uppstått om föremålet säljs.

Skatten räknas ut enligt denna modell: Man får först dra av 25 procent på försäljningssumman och sedan har man rätt till ett grundavdrag på 50 000 kronor. Av det belopp som återstår ska 30 procent betalas in i skatt.

Således innebär det väldigt få personer som säljer privata saker från det egna hemmet blir skattskyldiga vid avyttring av egen egendom.

(reglerna för avyttring av privat lösöre som innehafts för personligt bruk (52 kap. 1–2 § IL).

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2015-01-01#section52-1

Näringsverksamhet

För den som säljer och köper föremål som inte är från den personliga egendomen gäller andra skatteregler. Det kan bli frågan om beskattning för näringsverksamhet. Då finns ingen beloppsgräns utan det som avgör är andra faktorer såsom verksamhetens varaktighet, självständighet och vinstsyfte.

Alla näringsverksamheter går inte med vinst och vissa företag går i konkurs. De är likväl företag därför de har ett vinstsyfte och skall därför beskattas enligt reglerna.

Räknas verksamheten som näringsverksamhet skall skatt betalas från första kronan och även momsredovisning tillkommer.

Hobbyverksamhet

Om verksamheten är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter. Hobbyverksamheten uppfyller i regel alltid kraven på varaktighet och självständighet. Om det inte finns ett direkt vinstsyfte på längre eller kortare sikt innebär det att verksamheten inte uppfyller kraven för näringsverksamhet och i stället ska hänföras till inkomstslaget tjänst.

Gränsen mellan näringsverksamhet och hobby är i viss mån flytande. I många fall måste man därför göra en helhetsbedömning utifrån samtliga förutsättningar för verksamheten som t.ex. verksamhetens art, omfattning, tillgångar, behov av lokaler, annonsering och utövarens behov av verksamhetens inkomster för sin försörjning. Om det saknas egentligt vinstsyfte beskattas verksamheten som hobby även om den årligen ger ett visst överskott.

Ofta krävs en helhetsbedömning. Det kan därför vara bra att spara kvitton, utlägg och notera annat som kan hänföras till hobbyn. Redan i det här steget kan man själv börja inse att blir det mycket dokumentation, krånglig hantering och mycket papper är det nog inte frågan om hobby utan man borde beskattas som näringsverksamhet.

Personligen när jag frågade Skatteverket i november innan jag började med loppisutmaningen fick jag inga klara besked av Skatteupplysningen. Så jag sa till dem: ”jag kör på, dokumenterar allt och sen får vi se hur lite jag får behålla när ni kollar vid projektslut”.

Slutsatsen av allt googlande, alla lästa skattebroschyrer och telefonsamtal till Skatteverket är att det jag gör inom ramen för loppisutmaningen är skattepliktigt. Frågan är hur mycket som kommer försvinna. DÄRFÖR att jag köper med syfte att sälja. Självklart vill jag ha vinst men framförallt vill jag bevisa att loppis en bra investering och få fler människor att handla second hand och återbruka mera. Det är vinsten för mig!

Så alla ni som skickar mig frågor och kommentar där ni vill ha tips och så för att själva köpa och sälja loppisföremål med syfte att tjäna pengar: det är skattepliktigt!

Skatteverket letar syndare

Skatteverket samarbetar med köp- och säljsajter för att hitta mönster och personer som säljer ofta och mycket. De har rätt att kontrollera och begärnain uppgifter från tredje part.

Skatten. Ska. In. Staten. Vill. Ha. Sina. Pengar.    

Skatteverket källa läs mer:

1

2